097 184 30 63
 1. Центр допомоги

Договір публічної оферти

ГК “Інтер Атлетика” (далі - “Виконавець”) пропонує необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб (далі - “Замовник”) укласти Договір про надання послуг на встановлених Виконавцем умовах. Даний Договір є публічним, відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, та укладається між Виконавцем та Замовником.

Основні положення та терміни
 1. Кожна із сторін гарантує іншій, що володіє усіма правами, повноваженнями, необхідними для укладання Договору і виконання всіх необхідних умов.
 2. Чинна версія Договору розміщена на Сайті Виконавця та доступна для ознайомлення з умовами в будь-який час.
 3. Публічна Оферта (далі - “Договір”, “Оферта”) - публічна пропозиція, що адресується необмеженому колу фізичних/юридичних осіб для укладення Договору згідно пунктів, прописаних в діючій Оферті.
Предмет договору
 1. Виконавець бере на себе зобов'язання надавати послуги Замовнику у відповідності до умов цього Договору, а Замовник зобов'язується своєчасно оплатити вартість наданих послуг.
 2. Замовник зобов'язується оплатити вартість товару/послуги за винятком випадків, коли послуга надається на безоплатній основі.
 3. Перелік, умови та порядок надання Послуг визначаються діючим Договором.
 4. Послуги надаються виключно після підписання Договору сторонами - Виконавцем та Замовником, що підтверджує факт погодження Замовника з усіма правилами даного Договору.
 5. Оферта має юридичну цінність у відповідності до ст.642 Цивільного кодексу України.
 6. Підписуючи Договір, Замовник підтверджує свою дієздатність та правоздатність, законне користування банківською картою та бере на себе відповідальність виконувати умови Оферти.
Умови надання послуг
 1. Виконавець надає послуги відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.
 2. Надання послуг Замовнику починається з моменту підписання Договору і може бути припинене лише на умовах, що передбачені даним Документом.
 3. З моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця дана Оферта вважається акцептованою.
 4. Виконавець має право розторгнути Договір в односторонньому порядку, якщо Замовник не виконав умови чи зобов'язання за Договором.
 5. Якщо Виконавець не отримав від Замовника аргументованих претензій у письмовій формі стосовно неякісного надання послуг протягом 14 днів з дати надання послуг/отримання товару, послуги вважаються наданими в повному обсязі.
Права і зобов'язання Виконавця
 1. Надати інформацію про себе Виконавцю до підписання Оферти.
 2. Отримувати від Замовника в повному обсязі інформацію для надання послуг за цим Договором.
 3. Отримувати послуги в розмірах і в терміни, прописаних в пунктах даного Документу чи Додатку до нього.
 4. Завчасно інформувати Замовника стосовно внесення змін в персональні дані, умови надання послуг та виникнення незапланованих (форс-мажорних) обставин.
 5. Виконавець має право вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір при недотриманні/несвоєчасному виконанні умов оферти Замовником.
Права і зобов'язання Замовника
 1. Отримувати послуги належної якості відповідно до Заходів Оферти.
 2. Отримувати від Виконавця необхідну інформацію стосовно перебігу виконання послуги/товару, звертатися з питаннями, пов'язаними з наданням Послуги.
 3. Замовник має право вимагати від Виконавця дотримання умов Оферти.
 4. Замовник зобов'язується вказувати достовірну, точну і повну інформацію про себе при реєстрації чи оформленні заявки на надання послуги. В разі недостовірно наданої інформації Виконавець не несе відповідальність за неможливість надання зазначеної послуги.
 5. Замовник зобов'язаний своєчасно вносити плату за Послугу в розмірах і терміни, зазначені в Договорі.
Вартість послуг і порядок оплати
 1. Вартість Послуг/товарів встановлюється в національній валюті - у гривнях.
 2. Оплата Послуг означає повну згоду Замовником з умовами та тарифами даного Договору.
 3. Послуги вважаються сплаченими з моменту повного чи часткового (у разі придбання в кредит) надходження коштів на рахунок Виконавця.
 4. Вартість Послуги визначається на момент придбання товару, є дійсною впродовж зазначеного в Оферті терміну та не може змінюватися.
Припинення та термін дії Оферти
 1. Дія Договору припиняється:
  • за згодою сторін;
  • в односторонньому порядку, якщо одна із сторін не дотримується умов оферти;
  • якщо виконання Договору неможливе в разі прийняття нормативно-правових актів, що змінюють дані умови Договору, а Сторони/одна із Сторін не погоджується з новими умовами.
 2. Оферта є публічною, розміщується на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.
 3. Виконавець має право вносити зміни в правила даної Оферти, в будь-який момент відкликати її. Зміни в умовах Документу вступають в силу з моменту розміщення оновленого тексту на Сайті Виконавця.